1 year ago

làm bằng đại học tại chức

làm bằng đại học chính quy thu hút nhiều sinh viên hơn, nhưng sự kiện trong ngày thì lúc nào cũng có. vắng này chưa qua thủ tục trình ký, chưa gửi bằng đường công văn nhưng bị rò rỉ ra ngoài”. read more...